آموزش

آموزش Actix Analyzer - بررسی swap

آموزش Actix Analyzer – بررسی swap swap به معنی عدم هماهنگی دیتابیس و شرایط واقعی است . بدین صورت که در برابر یک سکتور که انتظار می رود از آن سیگنال گرفت از شماره سکتور دیگری سیگنال دریافت کرد. در همه ی تکنولوژی ها امکان این اتفاق وجود دارد. بیشترین دلیل این اتفاق زمانی است […]